807354389340702

Voorwaarden dmlights fotoactie

→ Terug naar fotoactie

1. De deelnemers garanderen de authenticiteit van de ingezonden foto’s. De deelnemers die foto’s inzenden hebben kennis van het auteursrecht en portretrecht. Door deze voorwaarden te aanvaarden, garanderen zij dat zij over alle auteurs- en portretrechten op de ingezonden foto’s beschikken en dragen zij zonder enige vergoeding uitdrukkelijk en onherroepelijk alle auteurs- en portretrechten op de ingezonden foto’s over aan dmlights, zulks exclusief, wereldwijd en voor de duur van het auteursrecht, voor alle exploitatievormen, onder meer reproductie, vermenigvuldiging, maken van afgeleide werken, adaptaties, mededeling aan het publiek, verkoop, verhuur en uitlening, ongeacht de gebruikte techniek of procedé, zowel digitaal als analoog. De exclusieve overdracht van de auteurs- en portretrechten op de ingezonden foto’s vindt plaats in de meest ruime zin mogelijk.

De deelnemers garanderen dat de ingezonden foto’s geen enkel intellectueel eigendomsrecht van een derde schenden en zullen de organisator dan ook integraal schadeloos stellen en vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde tegen de organisator wegens schending van diens intellectuele eigendomsrechten.

De organisator verkrijgt het recht om in rechte op te treden tegen eventuele inbreuken door derden op haar in het kader van deze fotoactie verkregen auteurs- en portretrechten.

2. Bij gebruik van de ingezonden foto’s door dmlights binnen het jaar te tellen vanaf de datum van inzending, op welk kanaal dan ook, zal de deelnemer hier persoonlijk van op de hoogte worden gesteld via e-mail. De deelnemer dient zich binnen de 14 dagen na dergelijk bericht te melden bij dmlights. Indien de deelnemer zich niet meldt behoudt dmlights zich het recht de prijs in te houden.

3. De prijs bestaat uit 50 euro die dmlights zal storten op de door de deelnemer aangegeven rekening. Indien er meerdere foto's gebruikt worden van hetzelfde product, wordt de prijs slechts eenmaal uitbetaald.

4. Elke deelnemer mag onbeperkt deelnemen aan de dmlights fotoactie.

5. Elke inbreuk op deze voorwaarden of elke fraude leidt tot de uitsluiting van de deelnemer. De organisator kan een deelnemer uitsluiten bij duidelijke en redelijk gegronde vermoedens van inbreuk op deze voorwaarden.

De deelnemers die uitgesloten worden zullen onverwijld en permanent worden uitgesloten en mogen niet meer deelnemen aan de fotoactie. In al deze gevallen zullen de beslissingen van dmlights definitief zijn en daartegen staat geen beroep open.

6. De volledige kosten voor deelname aan de fotoactie (internetverbinding,...) zijn volledig ter uwen laste. In geen geval kan u de kosten voor uw deelname terugvorderen van de organisator.

7. dmlights behoudt het recht om de fotoactie op elk moment stop te zetten of te wijzigen.

Volg ons op Instagram
Ontdek de laatste trends en nieuwigheden in de wereld van verlichting.
© 2014 - 2021(Elektriciteit Paul de Meutter CV)

De inhoud van deze website, met inbegrip van handelsmerken, octrooien, copyrights, databaserechten, tekeningen en modellen, afbeeldingen, bedrijfs- en/of productnamen en/of andere (intellectuele eigendomsrechten), zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die behoren tot dmlights of een rechtmatige derde. U mag geen beschermde inhoud zoals beschreven in dit artikel, gebruiken en/of wijzigen, met inbegrip van kopiëren, uitlenen, reproduceren, elk gebruik van dmlights database inhoud of elk gebruik op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van dmlights. Elke inbreuk wordt vervolgd op grond van de geldende wetgeving.